Výzkum a vývoj v oblasti požární ochrany

Cílem činnosti společnosti K.B.K. fire, s.r.o. je mimo jiné taktéž výzkum a vývoj v oblasti požární ochrany. Aktivně se podílíme na tvorbě norem v Technické normalizační komisi č. 27 a č. 132 při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Pracovníci společnosti K.B.K. fire, s.r.o. jsou spoluautory norem např.: ČSN 73 0848 – Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody a ČSN 73 7507 – Projektování tunelů pozemních komunikací.

Vývoj v oblasti požární ochrany

Vzhledem k častým problémům na stavbách jak pozemních, tak i podzemních děl se zajištěním požadovaných vlastností a požadavků z hlediska požární ochrany, provádí naše společnost celou řadu atypických řešení ve spolupráci s akreditovanými laboratořemi a autorizovanými osobami jakými jsou PAVUS, a.s., FIRES spol. s r.o., VVUÚ, a.s. V následujících bodech jsou uvedeny některé ze zkoušek a speciálních měření a vyhodnocování, která naše společnost připravovala a zajišťovala.

Níže uvedené popisy jsou pouze ilustrativní. V případě požadavku na detailnější prezentaci výsledků a postupů uvedených u jednotlivých řešení nás, prosím, kontaktujte (projekce@kbkfire.cz, tel.: +420 596 920 725)

  • Vizualizační zkoušky požárního větrání tunelů pozemních komunikací
  • Zvyšování požární odolnosti ocelových nosných konstrukcí střechy
  • Zvyšování požární odolnosti střešních plášťů
  • Zvyšování požární odolnosti požárních stěn provedených z bezpečnostního skla
  • Měření hustoty tepelného toku v závislosti na vzdálenosti a instalované vodní cloně

Vizualizační zkoušky požárního větrání tunelů pozemních komunikací

Z oblasti vývoje se zabýváme komplexními zkouškami tunelových staveb s důrazem na vizualizaci projektovaných parametrů speciálními výrobky a postupy. Takto jsme prováděli vizualizaci zkoušek při spouštění do provozu Tunelu SITINA Bratislava.

Další zkoušky vizualizačním kouřem jsme dále prováděli na tunelech:

  • Tunel KLIMKOVICE – Dálnice D47
  • Tunel PANENSKÁ – Dálnice D8
  • Tunel BRANISKO – Silnice E50

Provádění uvedených vizualizačních zkoušek jsou ve fázi výzkumu s tím, že dílčí výsledky, které byly zpracovány ve spolupráci s VVUÚ, a.s. (autorizovaná osob č. 214, Notifikovaná osoba č. 1019), nás ubezpečují v pokračování vývoje a provádění dalších zkoušek a měření.

Pro ilustraci uvádíme grafy měření optické hustoty kouře vyvíjeného při hoření směsi nafty a benzínu a dále kouře vyvíjeného speciálními generátory, včetně fotografií z vlastních zkoušek.

neboli nájdené žiadne obrázky

Zvyšování požární odolnosti ocelových nosných konstrukcí střechy

Naše společnost zajistila a organizovala zkoušky zvyšování požární odolnost ocelových prvků, které slouží jako součást nosné konstrukce střechy, skrápěním, pomocí rozvodů stabilního hasicího zařízení vodního. Tyto zkoušky byly prováděny v akreditované laboratoři společnosti PAVUS, a.s.

Jako vzorek byl použit vzor vazníkové konstrukce rozměru 6×2,3 m svařený z I profilů:

Účelem zkoušky bylo stanovení množství vody a vzdálenosti jednotlivých hlavic (sprinklerů) stabilního hasicího zařízení.

Na základě této zkoušky máme zpracovaný protokol, ve kterém jsou jednotlivé podklady pro zajištění požadované požární odolnosti. Tento protokol ze zkoušky je podkladem pro zpracování expertizní zprávy nebo expertizního posudku požární odolnosti dané konstrukce, kterou jsme schopni na základě dohody zpracovat.

Zvyšování požární odolnosti střešních plášťů

Naše společnost zajistila a organizovala zkoušky zvyšování požární odolnosti střešních plášťů, skrápěním, pomocí rozvodů stabilního hasicího zařízení vodního. Tyto zkoušky byly prováděny v akreditované laboratoři společnosti PAVUS, a.s.

Předmětem zkoušky bylo stanovení množství dodávané vody a vzdálenosti jednotlivých hlavic (sprinklerů) stabilního hasicího zařízení tak, aby byla zajištěná požadovaná požární odolnost. Zkoušení bylo prováděno pro různé tlaky na hlavicích a měření probíhalo v intervalu od 0,052 MPa do 0,2 MPa. Skrápěná plocha střešního pláště byla vyhodnocena pro jednotlivé typy hlavic a příslušný tlak.

neboli nájdené žiadne obrázky

V další fázi zkoušky bylo provedeno měření 4 sprinklerových hlavic z důvodů zaměření a zaprotokolování průniku soustředných kružnic jednotlivých typů sprinklerů při daných tlacích na poslední sprinklerové hlavici.

Na základě této zkoušky máme zpracovaný protokol, ve kterém jsou jednotlivé podklady pro zajištění požadované požární odolnosti. Tento protokol ze zkoušky je podkladem pro zpracování expertizní zprávy nebo expertizního posudku požární odolnosti dané konstrukce, kterou jsme schopni na základě dohody zpracovat.

Zvyšování požární odolnosti požárních stěn provedených z bezpečnostního skla

U těchto zkoušek naše společnost zajišťovala a organizovala zkoušky zvyšování požární odolnosti prosklených konstrukcí ve funkci požárních stěn pomocí rozvodů nezavodněného stabilního hasicího zařízení vodního. Tyto zkoušky byly prováděny v akreditované laboratoři společnosti FIRES spol. s r.o.

Předmětem zkoušky bylo stanovení množství vody, provedení zkrápění, parametry provedení vlastního zasklení tak, aby daná konstrukce vykazovala požadovanou požární odolnost.

Výsledkem zkoušky je protokol ze zkoušky a protokol o klasifikace požární odolnosti výrobků, přičemž výslednou dosaženou požární odolností prosklené konstrukce je EI 120.

Tento protokol ze zkoušky a klasifikační osvědčení je podkladem pro zpracování expertizní zprávy nebo expertizního posudku požární odolnosti dané konstrukce, kterou jsme schopni na základě dohody zpracovat.

Měření hustoty tepelného toku v závislosti na vzdálenosti a instalované vodní cloně

V České republice je oblíbenou záležitostí používání náhrady požárního uzávěru tzv. vodní clony. Jedná se v podstatě o zařízení, kterým se zajišťuje požadovaná požární odolnost otvoru pomocí souvislého proudu vody na daném prostupu (otvoru). Na návrh takovéhoto zařízení neplátí žádný jednotný výpočet, pouze orientační postup návrhu dle přílohy A ČSN 73 0873.

Naše společnost organizovala zkoušku v akreditované laboratoři PAVUS, a.s., obsahem které bylo měření hustoty tepelného toku od zkušební pece v závislosti na vzdálenosti a následně měření hustoty tepelného toku při použití vodní clony, která je vytvořena konkrétními tryskami s příslušnými tlaky a rozmístěním.

Na základě této zkoušky máme zpracovaný protokol, ve kterém jsou jednotlivé podklady pro zajištění požadované požární odolnosti. Tento protokol ze zkoušky je podkladem pro zpracování expertizní zprávy nebo expertizního posudku požární odolnosti dané konstrukce, kterou jsme schopni na základě dohody zpracovat.

Zvyšování požární odolnosti požárních stěn provedených z kaleného skla

U těchto zkoušek naše společnost zajišťovala a organizovala zkoušky zvyšování požární odolnosti prosklených konstrukcí ve funkci požárních stěn pomocí rozvodů nezavodněného stabilního hasicího zařízení vodního. Tyto zkoušky byly prováděny v akreditované laboratoři společnosti FIRES spol. s r.o.

Předmětem zkoušky bylo stanovení množství vody, provedení zkrápění, parametry provedení vlastního zasklení tak, aby daná konstrukce vykazovala požadovanou požární odolnost.

Výsledkem zkoušky je protokol ze zkoušky a protokol o klasifikace požární odolnosti výrobků, přičemž výslednou dosaženou požární odolností prosklené konstrukce je EI 120.

Tento protokol ze zkoušky a klasifikační osvědčení je podkladem pro zpracování expertizní zprávy nebo expertizního posudku požární odolnosti dané konstrukce, kterou jsme schopni na základě dohody zpracovat.

neboli nájdené žiadne obrázky