Tesnenie prestupov káblov, potrubí a škár požiarnymi deliacimi konštrukciami

Prestupy rozvodov a inštalácií, technických a technologických potrubných rozvodov, káblových a iných elektrických rozvodov apod. požiarno deliacimi konštrukciami musia byť utesnené tak, aby sa zabránilo šíreniu požiaru týmito rozvodmi. Tesnenie prestupov musí podľa článku 6.2 STN 73 0810 spĺňať požiadavky článku 5.7.8 STN EN 13 501-2 a musia vykazovať požiarnu odolnosť zhodnú s požiarnou odolnosťou požiarne deliacej konštrukcie (max. EI 60), a to v prípade že sa jedná o :

  • horľavé kanalizačné potrubie (triedy reakcie na oheň B až F) so svetlým prierezom väčším ako 8 000 mm2 (EI / EW-UU alebo EI / EW-CU),
  • horľavé potrubie (triedy reakcie na oheň B až F) s trvalou náplňou vody alebo iné nehorľavé kvapaliny so svetlým prierezom väčším ako 15 000 mm2 (EI / EW-UC),
  • – Horľavé (triedy reakcie na oheň B až F) potrubia slúžiace k rozvodu stlačeného alebo nestlačeného plynu vzduchu či iných nehorľavých plynov vrátane vzduchotechnických rozvodov so svetlým prierezom cez 12 000 mm2 (EI / EW-UC),
  • – Zväzky káblových elektrických rozvodov s izoláciou (povrchovej úpravy) šíriaci požiar a celkovou hmotnosťou väčšou ako 1,0 kg.m-1 (Do hmotnosti sa započítavajú len izolácie, ktoré môžu horieť).

Prestupy dvoch a viac horľavých potrubí, ktorých vzájomná vzdialenosť je menšia ako 10 × priemer potrubia musí byť utesnená požiarnymi upchávkami bez ohľadu na priemer prestupujúceho potrubia.

Naša spoločnosť využíva pri dodávkach a montážach Tesnenie prestupov káblov, potrubí a škár požiarnymi deliacimi konštrukciami systému PROMAT, HILTI, Intumex (www.promatpraha.cz, www.hilti.cz, www.intumex.cz).

Katalogový list