Systémy dymových zábran

Dymové zábrany typ SB-G / 7 – presklené a SB-T / 2 – textilné sú certifikované podľa STN EN 12 101-1 a na tieto výrobky sú označované značkou zhody CE.

Základnou jednotkou, pre ktorú sa ZODT navrhuje, je tzv. dymová sekcia. Každý požiarny úsek zahŕňa jeden alebo viac dymových sekcií. Vlastná dymová sekcia vytvára kumulačný priestor pre zachytenie dymu a tepla vznikajúceho pri požiari a bráni jeho rozšírenie v požiarnom úseku. Spravidla sa jedná o dymové zábrany, či už stabilné alebo mobilné, na ktoré je stanovená požiadavka z hľadiska požiarnej odolnosti E 15 DP1 (požiarna odolnosť podľa STN EN 12 101-1 D60).

Plochy dymových sekcií nemajú byť väčšie ako 2000 m2 v prípade zariadenia pre prirodzený odvod dymu a tepla a 2600 m2 v prípade zariadenia pre nútený odvod dymu a tepla.

Katalogový list